Společenství

PASTORAČNÍ RADA

V současné době ji tvoří: Pavel Opatřil, Jiří Doušek ml., Pavel Hamřík, Lubomír Janda, David Kolínek, Jitka Vinklerová, Richard Lang, Lucia Mihalčinová, Petr Novotný, Stanislav Skříčka a Lia Vašíčková.

Pastorační rada farnosti je poradním a pracovním sborem faráře. Spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši“ (Skutky apoštolů 4,32).

Na základě povinnosti věřících podílet se na učitelském, pastýřském a kněžském úřadě (všeobecné kněžství) nese pastorační rada spoluzodpovědnost za šíření poselství spásy a proměnu pozemského řádu duchem evangelia podle Kristova příkazu: „Budete mi svědky“ (Skt 1,8). Aby mohli plnit své úkoly, snaží se všichni členové pastorační rady spolu se svými pastýři o svou duchovní formaci, další náboženské vzdělávání a o celkový rozvoj vlastní osobnosti. Úkolem pastorační rady je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při realizaci, nebo je přímo realizovat. Na základě znalosti situace farnosti podílet se na vytváření pastoračního programu.

K úkolům pastorační rady náleží především:

 • Probouzet a prohlubovat vědomí spoluzodpovědnosti za farní společenství a oživovat spolupráci členů.
 • Získávat a připravovat členy farního společenství pro službu předávání víry a jejího prohlubování.
 • Přinášet podněty a návrhy pro přípravu a slavení bohoslužeb a pro živou účast celého farního společenství na liturgii.
 • Podporovat službu v charitativní a sociální oblasti a spolupracovat s místní charitou.
 • Vidět zvláštní životní situaci různých skupin farního společenství a hledat účinnou pastorační a charitativní pomoc v jejich potřebách.
 • Sledovat a promýšlet společenský a politický vývoj s jeho problémy, přinášet vhodné návrhy k jejich řešení, přijímat odpovídající opatření a provádět je.
 • Koordinovat vzdělávací činnost ve farnosti, případně ji i provádět.
 • Zastupovat zájmy a potřeby farnosti na veřejnosti.
 • Probouzet a posilovat odpovědnost farnosti za misie, za mír a rozvoj pozitivních hodnot ve světě.
 • Hledat přístup k těm, kteří jsou vzdáleni životu farního společenství.
 • Pravidelně informovat farní společenství písemně i ústně o práci a problémech ve farnosti.
 • Společnými úkoly a akcemi posilovat vědomí společenství.
 • V návaznosti na pastorační program určit pořadí úkolů, které je třeba plnit.
 • Spolupracovat při provádění duchovních obnov, při plánování a organizování bohoslužeb, při vydávání farních tiskovin, v péči o farní knihovnu, vývěsku a další aktivity, které k životu farnosti patří.

EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI

Ekonomická rada farnosti vyplývá z Kodexu kanonického práva a slouží ke správě majetku a hospodaření farnosti. V současné době ji tvoří: Mgr. Pavel Opatřil, Ing. Bohumír Handlar, Ing. Petr Vymazal, Ing. Magdaléna Dvořáčková

FARNÍ KAVÁRNA

Po nedělních mších svatých je možnost se na faře sejít a vytvářet společenství při kávě, či čaji. Všichni jste srdečně zváni.

FARNÍ KNIHOVNA

Nachází se ve farním sálu a je možné si půjčit knihy v době konání kavárny.

KLUB DĚTÍ A MAMINEK

Schází se každou středu dopoledne ve farních učebnách. Program je rozmanitý a je otevřen každému.

KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ

Schází se každý čtvrtek dopoledne ve farních učebnách. Plán na leden – červen 2019

SPOLEČENSTVÍ VYSOKOŠKOLÁKŮ

Schází se v úterý po mši svaté pro studenty ve farních učebnách. Stará se o něj vojenský kaplan Jan Pacner.

SKAUTSKÉ STŘEDISKO

http://staryliskovec.skauting.cz

OREL – STARÝ LÍSKOVEC

http://orel-staryliskovec.cz/

ŽIVÝ LÍSKOVEC

http://www.zivyliskovec.eu

Fotogalerie

http://farnostliskovec.rajce.idnes.cz/