Křest je vyznání víry, včlenění do společenství církve a přijetí všech darů a závazků, které z toho vyplývají. V případě malého dítěte toto rozhodnutí jeho jménem mohou učinit pouze rodiče.

Aby dítě mohlo přijmout křest, je tedy nutný souhlas rodičů nebo alespoň jednoho z nich, případně těch, kteří jsou zákonně na jejich místě. Zároveň je důležitá opodstatněná naděje, že bude dítě vychováváno v katolickém náboženství. Jestliže tato naděje zcela chybí, křest se odloží. Alespoň jeden z rodičů musí být pokřtěn a předpokládá se, že rodiče mají uzavřený církevní sňatek.

Pokud rodiče dítěte nemají bydliště v naší farnosti, je nutný souhlas se křtem faráře z místa jejich bydliště.

Před křtem se koná příprava. Na tuto přípravu je třeba si předem domluvit osobní setkání s knězem. Křest se uděluje v neděli.

Před křtem se koná katechumenát, který trvá jeden rok. Žádá-li o křest dospělý, je třeba se nejdříve domluvit na osobním setkání s knězem.

Církevní sňatek je možné uzavřít, je-li alespoň jeden ze snoubenců pokřtěný katolík. Je-li jeden ze snoubenců nekatolík nebo nepokřtěný, ale souhlasí s formou a závazky katolického manželství, vyřizuje se dovolení od biskupa. Církevní sňatek je možné uzavřít, jsou-li oba snoubenci svobodní. Je-li jeden nebo oba ze snoubenců rozvedený, je nutná schůzka s knězem, kde se rozhodne, zda podle církevního práva je možné sňatek před církví uzavřít.

Ve zpovědní místnosti v kostele je možnost přijetí svátosti smíření půl hodiny přede mší svatou. Jiné termíny si lze osobně domluvit.

V kostele se udílí svátost nemocných pro více lidí v rámci mše svaté v postní době. Je možné si osobně domluvit přijetí této svátosti, ať již v kostele, na faře, či doma /pro ty, kteří nemohou přijít do kostela/.

Svátost biřmování posiluje křest a upevňuje křestní milost. Ve Starém zákoně proroci ohlašovali, že očekávaný Mesiáš i celý mesiášský lid dostane Ducha Páně. Celý život a poslání Ježíše se odehrávají v naprostém společenství s Duchem svatým. Apoštolové dostávají Ducha svatého o Letnicích, a poté předávají nově pokřtěným dar téhož Ducha vkládáním rukou. Během staletí církev i nadále žila z Ducha a předávala ho svým dětem. Podstatným obřadem biřmování je pomazání posvátným křižmem (olej smíšený s balzámem, posvěcený biskupem) doprovázené vkládáním rukou vysluhovatele, který přitom pronáší svátostná slova: „Přijmi pečeť daru Ducha svatého.“

Příprava začíná jednou za dva roky.